ทัวร์โรงงาน

เท็กซัส
ห้องโถงสำนักงาน
อุปกรณ์แบตเตอรี่
อุปกรณ์เสาไฟ
อุปกรณ์ส่องสว่าง
อุปกรณ์แผงโซลาร์เซลล์

กระบวนการผลิต

กระบวนการผลิต